Zaloguj | Dodaj firmę

Przetargi Warmińsko-Mazurskie

« powrót

PRZEPROWADZENIE KURSÓW-SPAWANIE METODĄ MAG-W RAMACH PROJEKTU PN. MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE

2011-04-29 10:00 

Termin składania ofert

Kraków woj. małopolskie 

Lokalizacja

najniższa cena 

Kryteria oceny ofert

Usługi 

Rodzaj zamówienia

Przetarg nieograniczony 

Tryb zamówienia

Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie 

Zamawiający

80000000-4, 80530000-8 

Kod CPV

2011-04-20 

Data publikacji ogłoszenia

Sekcja I: Zamawiający

I. 1) Nazwa i adres: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 48-920 Kraków, woj. małopolskie, , tel. 012 4100215, 4188510

I. 2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEPROWADZENIE KURSÓW-SPAWANIE METODĄ MAG-W RAMACH PROJEKTU PN. MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w roku 2011 w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce dwóch kursów spawania metodą MAG dla uczniów krakowskich szkół o profilu zawodowym. Wszyscy uczestnicy każdego kursu, którzy spełniają kryteria określone w Regulaminie uczestnictwa w projekcie (obecność na zajęciach), otrzymają zaświadczenia potwierdzające ukończenie danego kursu. Uczestnicy każdego kursu spełniający kryteria określone w Regulaminie uczestnictwa w projekcie (obecność na zajęciach) będą uprawnieni do przystąpienia do zorganizowanego przez Wykonawcę teoretyczno-praktycznego egzaminu kwalifikacyjnego spawaczy prowadzonego zgodnie z wytycznymi Nr W 07 IS 02 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach dającego uprawnienia do pracy w charakterze spawacza w zakresie wyznaczonym programem kursu, o którym mowa w pkt 3.5 SIWZ. Każdy uczestnik kursów, który przystąpi do w.w egzaminu otrzyma certyfikat z wymienionymi umiejętnościami jakie nabył w trakcie realizowanego programu kursu. Uczestnicy kursów, którzy z wynikiem pozytywnym zakończą egzamin kwalifikacyjny spawaczy otrzymają Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza oraz Książeczkę spawacza. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie dwóch kursów teoretyczno - praktycznych.Grupa uczestników jednego kursu liczy 10 uczestników. Łączna ilość godzin zegarowych w ramach jednego kursu wynosi 135. Zajęcia każdego kursu odbywać się będą w salach szkoleniowych Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie przy ul. Krupnicza 42a, posiadającym atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Centrum Kształcenia Praktycznego zapewnia bazę dydaktyczną w postaci materiałów, narzędzi, sprzętu oraz sal dydaktycznych wyposażonych zgodnie z potrzebami kursów oraz odzież ochronną dla każdego uczestnika danego kursu. Terminy zajęć muszą być dostosowane do obowiązkowych godzin lekcyjnych uczestników każdego kursu oraz uzgodnione z Liderem szkolnym projektu. Szczegółowy harmonogram każdego kursu zostanie uzgodniony przez Wykonawcę, który będzie realizował zamówienie z Liderem szkolnym projektu. Liderem szkolnym projektu jest Lider placówki Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie. Zajęcia każdego kursu będą prowadzone według programu zgodnego z wytycznymi nr W 07 IS 02 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Wykonawca zobowiązany jest do: a) wydania uczestnikom każdego kursu zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu, zgodnie z pkt 3.3. a) SIWZ, Uwaga: Na zaświadczeniu winny zostać umieszczone: - szczegółowy zakres programowy kursu (wraz z podaniem ilości godzin poszczególnych tematów zajęć), - logo projektu - wg wzoru przekazanego przez Lidera szkolnego na etapie realizacji zamówienia, - zapis: kurs współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. b) wydania uczestnikom każdego kursu certyfikatów z wymienionymi umiejętnościami jakie nabyli w trakcie realizowanego programu kursu , zgodnie z pkt 3.3 c) SIWZ, c) zorganizowania i przeprowadzenia w CKP w Krakowie w ramach każdego kursu, egzaminu kwalifikacyjnego spawaczy o którym mowa w pkt 3.3. b) SIWZ, prowadzonego zgodnie z wytycznymi Nr W 07 IS 02 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach przez uprawnionego egzaminatora (w tym m.in. pokrycie kosztów opłaty egzaminacyjnej, ustalenie terminu z egzaminatorem), d) uzyskania i opłacenia w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach oraz wydania uczestnikom każdego kursu Świadectw Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza oraz Książeczek spawacza, zgodnie z pkt 3.3 d) SIWZ, e) zapewnienia na czas realizacji każdego kursu (od pierwszego dnia zajęć kursu) niezbędnych materiałów szkoleniowych pozwalających na należytą realizację kursu (materiały szkoleniowe w formie skryptów opracowanych przez Wykonawcę i dostosowanych do programu zajęć - co najmniej 40 stron) dla każdego uczestnika kursu, które po zakończeniu kursu przechodzą w posiadanie uczestników kursu. Każdy kurs zakończy się: - zorganizowaniem i przeprowadzeniem przez Wykonawcę egzaminu kwalifikacyjnego spawaczy w CKP w Krakowie, prowadzonego zgodnie z wytycznymi Nr W 07 IS 02 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach przez uprawnionego egzaminatora, - przeprowadzeniem opracowanej przez Wykonawcę ankiety końcowej wśród uczestników kursu, która dostarczona zostanie Zamawiającemu, - dostarczeniem przez Wykonawcę Zamawiającemu rejestru/listy obecności potwierdzających uczestnictwo osób w kursie oraz program kursu, - dostarczeniem przez Wykonawcę Zamawiającemu kserokopii zaświadczeń, certyfikatów, świadectw wydawanych uczestnikom kursu. Charakterystykę projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce określa załącznik nr 5 do SIWZ

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: -

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4, 80530000-8

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zakończenie: 1323903600

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Wadium

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego

III.2) Zaliczki

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku a) Wykonawca powinien dysponować do realizacji zamówienia w zakresie prowadzenia kursów co najmniej jedną osobą spełniającą poniższe wymagania: - posiada wykształcenie techniczne co - najmniej średnie oraz przygotowanie pedagogiczne, - posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć z zakresu spawania metodą MAG lub posiada doświadczenie zawodowe w prowadzeniu co najmniej 3 szkoleń lub kursów z zakresu spawania metodą MAG - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, - posiada, aktualne na dzień składania ofert, uprawnienia spawacza w zakresie wyznaczonym programem kursu, o którym mowa w pkt 3.5 SIWZ, b) Wykonawca powinien dysponować do realizacji zamówienia, w zakresie przeprowadzenia egzaminów spawaczy w ramach kursów, jedną osobą - egzaminatorem posiadającym aktualne, na dzień składania ofert, uprawnienia do prowadzenia egzaminów spawaczy w zakresie wyznaczonym programem kursu, o którym mowa w pkt 3.5 SIWZ, wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

III.4) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.6) Inne dokumenty
  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
  III.6.1) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów: III.6.2) Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli Wykonawca ustanowił pełnomocnika w ww. zakresie. III.6.3) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) zawierający: Nazwę (firmę) albo imię i nazwisko Wykonawcy, Siedzibę (firmy) albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, Numer NIP (nieobligatoryjnie),Nazwę zadania stanowiącego przedmiot oferty, Cenę oferty (c) - w rozumieniu pkt. 13.1 SIWZ, Zakres prac, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. III.6.4) Dokument(y) udowadniający(-), że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia Uwaga: Dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegać na zasobach innych podmiotów

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

  Przetarg nieograniczony

  IV.2) Kryteria oceny ofert

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) Zmiana umowy

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy polegającą na zmniejszeniu ilości kursów przewidzianych do realizacji w przypadku niezrekrutowania osób chętnych do uczestnictwa w danym kursie, w liczbie i terminie umożliwiającym jego prawidłową realizację, które ustalane są zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji w projekcie pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy

  IV.4) Informacje administracyjne

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zeo.krakow.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków, pokój nr 50

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-04-29, godzina: 10:00, miejsce: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków, Dziennik Podawczy/Sekretariat

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

  Podobne przetargi